The Mystery of Honey Bee Society ●

The Mystery of Honey Bee Society ●
The Mystery of Honey Bee Society ●
- ABOUT US
About Our Team
The Mystery of Honey Bee Society

A group of like-minded individuals, concerned with the ravaging of Nature, raises the alarm, highlighting the demise of the bee society.

The creative team comprises Gagik Harutyunyan, Tigran Mansouryan, Arman Sulemanyan, Khoren Sargsyan, Anahit Khachatryan, and Aren Gasparyan. With the assistance of main sponsors Hagob and Ica Kouyoumdjians, sponsors Tomik Alexanyan, Gagik Tamrazyan, we spent more than a year doing everything possible, sometimes even the impossible, with the film ‘Enigma of the Bee Society,’ to get to the hearts and souls of viewers the ever-increasing hazard of extinction that looms over this natural marvel, as well as outline possible remedies.

SAVE THE BEE TO SAVE OURSELVES, is the motto millions will have to adopt.

Packaging designEpisodes.. ↓

- OUR MISSION
Our Mission and Goals
Our Mission and Goals

Our mission is to save the bees on this planet. We recognize the ineffably important role they play in global ecosystems.
We pursue several key objectives:

 • To expose the ‘Enigma of the Bee Society’ to millions of viewers across all continents in various languages, including screenings at film festivals, special viewings, and presentations. This will promote a caring attitude towards Nature, especially among the younger generation;
 • Nevertheless, ringing the alarm bell and calling for vigilance is not our main purpose. We ascribe importance to promoting the idea of establishing, under the aegis of the UNO and with our immediate participation, of national Bee Parks in various countries, to help save bees from extinction;
 • To document and present to the public at large the preservation efforts in Bee Parks, to safeguard the gene pool and the well-being of the bee society;
- DONATION
We can change future together
FILM
The Mystery of Honey Bee Society
The Mystery of Honey Bee Society
- Book
The Mystery of The Honey Bee Society
The Mystery of Honey Bee Society
The Mystery of The Honey Bee Society

It took hundreds of years for humanity to realize that there was another, more perfect culture standing next to it, from which there was much to learn.

Wasn't that insight made too late because mankind had also brought this exceptional society to its knees?
What is the mystery of the bee society, and how can we save that perfect harmony of nature in the hope of saving ourselves? 

Questions that will be covered with world leading experts in their fields. We will inform the reader about the efforts to face the threat to the existence of all humanity.

The book is intended for a wide international audience, and there is a reference to the alarming situation on all continents.

The price of the book is 55 dollars, without shiping.

- EVENTS
Our trips See all
next
prevt
FILM PRESENTATION IN NY
- Reviews
What people think about us? See all
next
prevt
CLose
- Dr. Jeff Pettis-President of Apimondia
Review Rating

Great work!

Review Rating

Great work!

- Dr. Jeff Pettis-President of Apimondia
CLose
- Fani Hajina
Review Rating

This is a great documentary! Congratulations on your work, and philosophical aspects of bee-related subjects. It is our task in APIMONDIA to make it more known and disseminate it through our channels.

Review Rating

This is a great documentary! Congratulations on your work, and philosophical aspects of bee-related subjects. It is our task in APIMONDIA to make it more known and disseminate it through our channels.

- Fani Hajina
CLose
- Նիկոլայ Ռոմանենկո
Review Rating

Հետաքրքրությամբ ծանոթացա ձեր ֆիլմին։ Իմ կարծիքով ժապավենը հաջող է ստացվել։ Ցավոք սրտի, ԱՊՀ երկրների մեղվաբույծները դրան ծանոթ չեն, և դրա համար ես կցանկանայի տեքստը թարգմանել ռուսերեն, և եթե համաձայն եք, ապա ձեր ֆիլմը ներկայացրեք և՛ մեղվաբույծներին, և՛ Համագործակցության երկրների բնակչությանը:

Review Rating

Հետաքրքրությամբ ծանոթացա ձեր ֆիլմին։ Իմ կարծիքով ժապավենը հաջող է ստացվել։ Ցավոք սրտի, ԱՊՀ երկրների մեղվաբույծները դրան ծանոթ չեն, և դրա համար ես կցանկանայի տեքստը թարգմանել ռուսերեն, և եթե համաձայն եք, ապա ձեր ֆիլմը ներկայացրեք և՛ մեղվաբույծներին, և՛ Համագործակցության երկրների բնակչությանը:

- Նիկոլայ Ռոմանենկո
CLose
- Արթուր Մարտիրոսյան
Review Rating

Ինձ դուր եկավ ֆիլմը, ես երկար ժամանակ հիվանդ եմ այս թեմայով։ Որքա՞ն է մարդկությունը մոտեցել անվերադարձի կետին: Ես պատրանքներ չունեմ ՄԱԿ-ի և «միջազգային հանրության» մասին, համենայնդեպս, ելնելով COP28-ի օրինակից։ Չգիտեմ՝ հնարավո՞ր է դրական շեղում դրսևորել մեկ երկրի կամ տարածաշրջանի օրինակով, բայց այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Հաջողություն և ծրագրի հաջող շարունակություն:

Review Rating

Ինձ դուր եկավ ֆիլմը, ես երկար ժամանակ հիվանդ եմ այս թեմայով։ Որքա՞ն է մարդկությունը մոտեցել անվերադարձի կետին: Ես պատրանքներ չունեմ ՄԱԿ-ի և «միջազգային հանրության» մասին, համենայնդեպս, ելնելով COP28-ի օրինակից։ Չգիտեմ՝ հնարավո՞ր է դրական շեղում դրսևորել մեկ երկրի կամ տարածաշրջանի օրինակով, բայց այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Հաջողություն և ծրագրի հաջող շարունակություն:

- Արթուր Մարտիրոսյան
CLose
- FrMesrop Parsamyan
Review Rating

What an incredible evening it was at the Diocesan Center as we had the privilege of hosting the New York debut of the mesmerizing documentary, "The Mystery of Honey Bee Society". Led by the esteemed Gagik Harutyunyan, a former President of Armenia's Constitutional Court, the Armenian production team took us on an enchanting journey into the world of honey bees. Mr. Harutyunyan, having dedicated his retirement to apiculture, shared with us the intricacies of bee society and their remarkable ways of communication within their colonies. Throughout the screening, we were captivated by the stunning visuals and engaging storytelling that illuminated the fascinating lives of these tiny yet extraordinary creatures. The documentary also served as a powerful wake-up call, reminding us of the perilous threat of possible bee species extinction and the urgent need to protect and cherish these invaluable beings. We were deeply moved by the knowledge shared in the film and left the auditorium with a newfound appreciation for the vital role honey bees play in maintaining the delicate balance of our ecosystem. Our heartfelt gratitude goes out to Mr. Gagik Harutyunyan and his entire team, as well as to the generous benefactors, Mr. & Mrs. Hagop and Ica Kouyoumdjian, for bringing this eye-opening documentary to our community. Such events remind us of the importance of nurturing our connection with nature and inspire us to take action to safeguard our environment.

Review Rating

What an incredible evening it was at the Diocesan Center as we had the privilege of hosting the New York debut of the mesmerizing documentary, "The Mystery of Honey Bee Society". Led by the esteemed Gagik Harutyunyan, a former President of Armenia's Constitutional Court, the Armenian production team took us on an enchanting journey into the world of honey bees. Mr. Harutyunyan, having dedicated his retirement to apiculture, shared with us the intricacies of bee society and their remarkable ways of communication within their colonies. Throughout the screening, we were captivated by the stunning visuals and engaging storytelling that illuminated the fascinating lives of these tiny yet extraordinary creatures. The documentary also served as a powerful wake-up call, reminding us of the perilous threat of possible bee species extinction and the urgent need to protect and cherish these invaluable beings. We were deeply moved by the knowledge shared in the film and left the auditorium with a newfound appreciation for the vital role honey bees play in maintaining the delicate balance of our ecosystem. Our heartfelt gratitude goes out to Mr. Gagik Harutyunyan and his entire team, as well as to the generous benefactors, Mr. & Mrs. Hagop and Ica Kouyoumdjian, for bringing this eye-opening documentary to our community. Such events remind us of the importance of nurturing our connection with nature and inspire us to take action to safeguard our environment.

- FrMesrop Parsamyan
CLose
- Andrey Belyakov
Review Rating

Honeybee society is a remarkable example of a complex social organization in the animal kingdom. These insects work together in highly organized colonies, with each individual taking on specific roles and responsibilities that contribute to the success of the group as a whole. One of the most fascinating aspects of honeybee society is the division of labor among the members of the colony. Worker bees, for example, are responsible for tasks such as collecting nectar, caring for the young, and defending the colony. Meanwhile, the queen bee is responsible for laying eggs, while the drones exist solely to mate with the queen.

Review Rating

Honeybee society is a remarkable example of a complex social organization in the animal kingdom. These insects work together in highly organized colonies, with each individual taking on specific roles and responsibilities that contribute to the success of the group as a whole. One of the most fascinating aspects of honeybee society is the division of labor among the members of the colony. Worker bees, for example, are responsible for tasks such as collecting nectar, caring for the young, and defending the colony. Meanwhile, the queen bee is responsible for laying eggs, while the drones exist solely to mate with the queen.

- Andrey Belyakov
CLose
- David Poghosyan
Review Rating

Seems it is the first time that these wonderful creatures are viewed as smart creatures. No doubt these small organisms know more about the way to live confidently than human beings.

Review Rating

Seems it is the first time that these wonderful creatures are viewed as smart creatures. No doubt these small organisms know more about the way to live confidently than human beings.

- David Poghosyan
CLose
- Հայր Լեւոն Զեքեան
Review Rating

Կը շնորհաւորեմ Ձեր ֆիլմը։ Մեղուներու հանդէպ մեծ սէրը Ձեզ մղած է բեղուն եւ յոյժ օգտակար, մարդկութեան համար առ հասարակ, բայց մանաւանդ մեր Հայրենիքին համար կարեւորագոյն գործի մը, քանի որ  մեղուները բնոլորտային հաւասարակշռութեան մեծագոյն ազդակներու կարգին են։ Աստուած օրհնէ Ձեր գործը։

Review Rating

Կը շնորհաւորեմ Ձեր ֆիլմը։ Մեղուներու հանդէպ մեծ սէրը Ձեզ մղած է բեղուն եւ յոյժ օգտակար, մարդկութեան համար առ հասարակ, բայց մանաւանդ մեր Հայրենիքին համար կարեւորագոյն գործի մը, քանի որ  մեղուները բնոլորտային հաւասարակշռութեան մեծագոյն ազդակներու կարգին են։ Աստուած օրհնէ Ձեր գործը։

- Հայր Լեւոն Զեքեան
CLose
- Իգոր Ռոգով, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր.
Review Rating

Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ուղղակի հիացմունքի արժանի:

Review Rating

Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ուղղակի հիացմունքի արժանի:

- Իգոր Ռոգով, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր.

We are open to suggestions and discussion

The Mystery of Honey Bee Society
CLose

Our mission is to save the bees on this planet. We recognize the ineffably important role they play in global ecosystems.

We pursue several key objectives:

 • To expose the ‘Enigma of the Bee Society’ to millions of viewers across all continents in various languages, including screenings at film festivals, special viewings and presentations. This will promote a caring attitude towards Nature, especially among the younger generation;
 • Nevertheless, ringing the alarm bell and calling for vigilance is not our main purpose. We ascribe importance to promoting the idea of establishing, under the aegis of the UNO and with our immediate participation, of national Bee Parks in various countries, to help save bees from extinction;
 • To document and present to the public at large the preservation efforts in Bee Parks, to safeguard the gene pool and the well-being of the bee society;
 • To promote research, we shall support academic endeavors to gain an in-depth understanding of the enigma of the Bee Society and the relevance of the bees in ecosystems, their exemplary role in strengthening the immune system of human society, to develop innovative solutions to save the bee.
 • To advance cooperation and partnerships, we shall subscribe to all reasonable initiatives concerned with the destiny of our planet and the generations to come.

ESTABLISHING BEE PARKS WILL REQUIRE

In each country:

 • Developing the necessary legal/regulatory framework;
 • Mobilizing the expert community;
 • Commissioning financial feasibility studies;
 • Support in resolving logistical issues;
 • Putting the necessary infrastructure in place;
 • Taking care of the broader environmental context.

The film crew and the rest of the creative team possess the experience and professional capacity to render exceptional assistance in these matters.

The initial estimate, with all of the above considered, is that the establishment of a National Bee Park comprising 100 bee families, provided the respective government comes up with the good will and allocates the necessary land, will require funding of between 200 and 250 thousand US dollars.

LEGAL SOLUTIONS

We have drafted a model law, as a basis for the development of domestic legal acts, that would support he establishment of national Bee Parks. We are ready and willing to extend all possible assistance in localizing it and developing the required secondary legislation as well.

DEAR FRIEND

Please consider joining our initiative, taking part, through your modest contribution, in saving the gene pool and the well-being of the bee society, and earning the gratitude and blessings of the generations to come.

We owe it to ourselves to prevent the ruin of Nature.

With your help we shall shift the attitude of millions, contributing to the conservation of pristine wild nature, and saving the planet.

Let us together SAVE THE BEE TO SAVE OURSEVES! This is a call to action!

Write your question

CLose
The Mystery of Honey Bee Society