What people think about us?

CLose
- Իգոր Ռոգով, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր.
Review Rating

Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ուղղակի հիացմունքի արժանի:

Review Rating

Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ուղղակի հիացմունքի արժանի:

- Իգոր Ռոգով, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր.
CLose
- Հայր Լեւոն Զեքեան
Review Rating

Կը շնորհաւորեմ Ձեր ֆիլմը։ Մեղուներու հանդէպ մեծ սէրը Ձեզ մղած է բեղուն եւ յոյժ օգտակար, մարդկութեան համար առ հասարակ, բայց մանաւանդ մեր Հայրենիքին համար կարեւորագոյն գործի մը, քանի որ  մեղուները բնոլորտային հաւասարակշռութեան մեծագոյն ազդակներու կարգին են։ Աստուած օրհնէ Ձեր գործը։

Review Rating

Կը շնորհաւորեմ Ձեր ֆիլմը։ Մեղուներու հանդէպ մեծ սէրը Ձեզ մղած է բեղուն եւ յոյժ օգտակար, մարդկութեան համար առ հասարակ, բայց մանաւանդ մեր Հայրենիքին համար կարեւորագոյն գործի մը, քանի որ  մեղուները բնոլորտային հաւասարակշռութեան մեծագոյն ազդակներու կարգին են։ Աստուած օրհնէ Ձեր գործը։

- Հայր Լեւոն Զեքեան
CLose
- David Poghosyan
Review Rating

Seems it is the first time that these wonderful creatures are viewed as smart creatures. No doubt these small organisms know more about the way to live confidently than human beings.

Review Rating

Seems it is the first time that these wonderful creatures are viewed as smart creatures. No doubt these small organisms know more about the way to live confidently than human beings.

- David Poghosyan
CLose
- Andrey Belyakov
Review Rating

Honeybee society is a remarkable example of a complex social organization in the animal kingdom. These insects work together in highly organized colonies, with each individual taking on specific roles and responsibilities that contribute to the success of the group as a whole. One of the most fascinating aspects of honeybee society is the division of labor among the members of the colony. Worker bees, for example, are responsible for tasks such as collecting nectar, caring for the young, and defending the colony. Meanwhile, the queen bee is responsible for laying eggs, while the drones exist solely to mate with the queen.

Review Rating

Honeybee society is a remarkable example of a complex social organization in the animal kingdom. These insects work together in highly organized colonies, with each individual taking on specific roles and responsibilities that contribute to the success of the group as a whole. One of the most fascinating aspects of honeybee society is the division of labor among the members of the colony. Worker bees, for example, are responsible for tasks such as collecting nectar, caring for the young, and defending the colony. Meanwhile, the queen bee is responsible for laying eggs, while the drones exist solely to mate with the queen.

- Andrey Belyakov
CLose
- FrMesrop Parsamyan
Review Rating

What an incredible evening it was at the Diocesan Center as we had the privilege of hosting the New York debut of the mesmerizing documentary, "The Mystery of Honey Bee Society". Led by the esteemed Gagik Harutyunyan, a former President of Armenia's Constitutional Court, the Armenian production team took us on an enchanting journey into the world of honey bees. Mr. Harutyunyan, having dedicated his retirement to apiculture, shared with us the intricacies of bee society and their remarkable ways of communication within their colonies. Throughout the screening, we were captivated by the stunning visuals and engaging storytelling that illuminated the fascinating lives of these tiny yet extraordinary creatures. The documentary also served as a powerful wake-up call, reminding us of the perilous threat of possible bee species extinction and the urgent need to protect and cherish these invaluable beings. We were deeply moved by the knowledge shared in the film and left the auditorium with a newfound appreciation for the vital role honey bees play in maintaining the delicate balance of our ecosystem. Our heartfelt gratitude goes out to Mr. Gagik Harutyunyan and his entire team, as well as to the generous benefactors, Mr. & Mrs. Hagop and Ica Kouyoumdjian, for bringing this eye-opening documentary to our community. Such events remind us of the importance of nurturing our connection with nature and inspire us to take action to safeguard our environment.

Review Rating

What an incredible evening it was at the Diocesan Center as we had the privilege of hosting the New York debut of the mesmerizing documentary, "The Mystery of Honey Bee Society". Led by the esteemed Gagik Harutyunyan, a former President of Armenia's Constitutional Court, the Armenian production team took us on an enchanting journey into the world of honey bees. Mr. Harutyunyan, having dedicated his retirement to apiculture, shared with us the intricacies of bee society and their remarkable ways of communication within their colonies. Throughout the screening, we were captivated by the stunning visuals and engaging storytelling that illuminated the fascinating lives of these tiny yet extraordinary creatures. The documentary also served as a powerful wake-up call, reminding us of the perilous threat of possible bee species extinction and the urgent need to protect and cherish these invaluable beings. We were deeply moved by the knowledge shared in the film and left the auditorium with a newfound appreciation for the vital role honey bees play in maintaining the delicate balance of our ecosystem. Our heartfelt gratitude goes out to Mr. Gagik Harutyunyan and his entire team, as well as to the generous benefactors, Mr. & Mrs. Hagop and Ica Kouyoumdjian, for bringing this eye-opening documentary to our community. Such events remind us of the importance of nurturing our connection with nature and inspire us to take action to safeguard our environment.

- FrMesrop Parsamyan
CLose
- Արթուր Մարտիրոսյան
Review Rating

Ինձ դուր եկավ ֆիլմը, ես երկար ժամանակ հիվանդ եմ այս թեմայով։ Որքա՞ն է մարդկությունը մոտեցել անվերադարձի կետին: Ես պատրանքներ չունեմ ՄԱԿ-ի և «միջազգային հանրության» մասին, համենայնդեպս, ելնելով COP28-ի օրինակից։ Չգիտեմ՝ հնարավո՞ր է դրական շեղում դրսևորել մեկ երկրի կամ տարածաշրջանի օրինակով, բայց այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Հաջողություն և ծրագրի հաջող շարունակություն:

Review Rating

Ինձ դուր եկավ ֆիլմը, ես երկար ժամանակ հիվանդ եմ այս թեմայով։ Որքա՞ն է մարդկությունը մոտեցել անվերադարձի կետին: Ես պատրանքներ չունեմ ՄԱԿ-ի և «միջազգային հանրության» մասին, համենայնդեպս, ելնելով COP28-ի օրինակից։ Չգիտեմ՝ հնարավո՞ր է դրական շեղում դրսևորել մեկ երկրի կամ տարածաշրջանի օրինակով, բայց այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Հաջողություն և ծրագրի հաջող շարունակություն:

- Արթուր Մարտիրոսյան
CLose
- Նիկոլայ Ռոմանենկո
Review Rating

Հետաքրքրությամբ ծանոթացա ձեր ֆիլմին։ Իմ կարծիքով ժապավենը հաջող է ստացվել։ Ցավոք սրտի, ԱՊՀ երկրների մեղվաբույծները դրան ծանոթ չեն, և դրա համար ես կցանկանայի տեքստը թարգմանել ռուսերեն, և եթե համաձայն եք, ապա ձեր ֆիլմը ներկայացրեք և՛ մեղվաբույծներին, և՛ Համագործակցության երկրների բնակչությանը:

Review Rating

Հետաքրքրությամբ ծանոթացա ձեր ֆիլմին։ Իմ կարծիքով ժապավենը հաջող է ստացվել։ Ցավոք սրտի, ԱՊՀ երկրների մեղվաբույծները դրան ծանոթ չեն, և դրա համար ես կցանկանայի տեքստը թարգմանել ռուսերեն, և եթե համաձայն եք, ապա ձեր ֆիլմը ներկայացրեք և՛ մեղվաբույծներին, և՛ Համագործակցության երկրների բնակչությանը:

- Նիկոլայ Ռոմանենկո
CLose
- Fani Hajina
Review Rating

This is a great documentary! Congratulations on your work, and philosophical aspects of bee-related subjects. It is our task in APIMONDIA to make it more known and disseminate it through our channels.

Review Rating

This is a great documentary! Congratulations on your work, and philosophical aspects of bee-related subjects. It is our task in APIMONDIA to make it more known and disseminate it through our channels.

- Fani Hajina
Page 1 of 2